Evanđelje: Iv 4,5-15.19b-26.39a.40-42 (kraća verzija)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Dođe Isus u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zde­nac Jakovljev. Isus je umoran od puta ­sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. ­Dođe ­neka žena Samarijanka zahvatiti vode. ­Kaže joj Isus: »Daj mi piti!« Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Sa­marijanka: »Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?« Jer Židovi se ne druže sa Sama­rijancima. Isus joj odgovori: »Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ’Daj mi piti’, ti bi u njega ­zaiskala i on bi ti dao vode žive.« Od­vrati mu žena: »Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?« Odgovori joj Isus: »Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.« Kaže mu žena: »Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.« A Isus joj reče: »Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.« Kaže mu žena: »Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, ­objavit će nam sve.« Kaže joj Isus: »Ja sam, ja koji s tobom govorim!« Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila. Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: »Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.«
Riječ Gospodnja.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Svete Mise su kroz tjedan svaki dan u 18 sati, te je četvrtkom i petkom u 8 i 18 sati.

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

Svakog petka i nedjelje u 17:30.

SVETA MISA ZA POGINULE PRIPADNIKE SPECIJALNE KUTINSKE POLICIJE – 15.03.2023.

Sveta Misa za sve poginule pripadnike specijalne Kutinske policije će biti slavljena u srijedu u 16 sati.

SVETA MISA ZAHVALE – 19.03.2023.

U nedjelju, 19. ožujka u 18 sati slavimo Misu zahvale za završetak biskupijskog postupka za proglašenje blaženim brata Bonifacija Pavletića. Svečana Sveta Misa je slavljena 10. ožujka u Lateranskoj bazilici u 12h. Zahvalni smo Gospodinu za ovaj veliki dar cijeloj Crkvi u Hrvata, a osobito je ovaj događaj veliki dar za Crkvu u Kutini i Moslavini.

HODOČAŠĆE OBITELJI KRVI KRISTOVE – 22.04.2023.

Klanjateljice Krvi Kristove organiziraju Hodočašće obitelji Krvi Kristove u
Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u subotu 22. travnja 2023.
Prijave traju do 8. travnja kod sestre Danijele Anić.

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE

Hodočašće u Međugorje će biti organizirano 19. svibnja. Cijena puta je 85 eura. Može se platiti u tri rate, prva rata do 15. ožujka, druga do 15. travnja, a treća do 15. svibnja. Tko se upiše za hodočašće dužan je uplatiti autobus, osim ako je spriječen radi
bolesti.

GOSPA HODOČASNICA

Svi koji želite primiti Gospu hodočasnicu možete se javiti u ured ili u
sakristiju poslije Svete Mise.

MISNE NAKANE

Možete upisivati Misne nakane za sve termine do kraja godine.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u župnom uredu, i
    to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije